Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Klachten moeten binnen de 8 dagen aangetekend neergelegd worden. Verkochte goederen worden niet teruggenomen. Retours worden alleen aanvaard na schriftelijk akkoord. Alle leveringen zijn contant betaalbaar te Hamme. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betaling. Eventuele wissels kunnen daaraan geen verandering brengen.

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Alle leveringen, niet tot wederverkoop of nijverheid bestemd, moeten ons bekend gemaakt worden. Dit ontslaat ons van alle aansprakelijkheid. Toegepaste taksen volgens verklaring en verantwoording van de klant. In geval van geschil is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd. We behouden ons echter het recht voor de zaak voor de rechtbank van de klant te brengen.

Bij niet betaling van onze facturen binnen de 30 dagen zullen deze van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van 2% per week opbrengen. Er is uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege als schadevergoeding wordt bepaald een vast en niet herleidbaar bedrag van 15% op de totale factuursom met een minimum van 37,50 euro.

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling is uitgevoerd. Een wisselbrief of andere betalingsverbintenis kan niet als betaling worden aanzien voor volledige inning.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

De goederen die zich in ons bezit bevinden zijn, naar uitdrukkelijke tussenkomst in pand gegeven en dienen als waarborg voor de betaling der kosten voor uitgevoerde behandelingen zelfs voor reeds afgeleverde goederen.